Projekt „Rozhoduj o Európe“ je kombináciou stretnutia mládeže, interaktívnych seminárov, simulácie modelového zasadnutia inštitúcií Európskej únie a konferencie. Projekt je zameraný na podporu dialógu mladých ľudí v Českej republike a na Slovensku o aktuálnych témach spojených s ich životom v spoločnej Európe a na vzájomný dialóg mladých ľudí s politikmi a ďalšími osobami s rozhodovacou právomocou o týchto témach. Projekt je určený stredoškolským žiakom všetkých typov škôl z celej Českej republiky a Slovenska, ktorým približuje rozhodovací proces na úrovni Európskej únie.

Hlavným cieľom projektu je snaha prispieť k zvýšeniu účasti mladých ľudí na verejnom dianí, najmä s ohľadom na celoeurópske dianie a zároveň snaha zapojiť viac mladých ľudí do dialógu o politike a spoločenských otázkach. Projekt má tiež dosiahnuť hlbšiu informovanosť o fungovaní a kompetenciách inštitúcií Európskej únie a prepojenosť aktívnych mladých ľudí nie len v rámci regiónov, ale v rámci celého územia Českej republiky a Slovenska.

Projekt pozostáva z viac aktivít, ktoré predstavujú pre účastníkov unikátnu kombináciu informovanej debaty s ľuďmi z politiky a ďalšími ľuďmi s rozhodovacími právomocami sprevádzanú simuláciou inštitúcií EÚ.

Prvou aktivitou bolo medzinárodné česko-slovenské stretnutie mládeže „Rozhoduj o Európe: začíname“, ktoré sa uskutočnilo v Brne (25.-27. Novembra 2016). Súčasťou tohto stretnutia bolo viac aktivít neformálneho vzdelávania zameraných na poznanie jednotlivých aspektov členstva v EÚ a dialóg s ľuďmi s rozhodovacími právomocami.

Na novembrové stretnutie nadviažu jednodňové regionálne semináre (od januára do júla 2017), vo všetkých českých a slovenských krajoch. Každý z regionálnych workshopov bude pozostávať z troch interaktívnych častí – predstavenia EÚ a jej inštitúcií, zjednodušenej simulácie Rady EÚ a dialógu s osobami s rozhodovacou právomocou.

Hlavná časť projektu predstavuje päťdenné simulované rokovanie Rady EÚ a Európskeho parlamentu v Brne (september 2017) za účasti vybraných osôb s rozhodovacími právomocami a diskusie s nimi. Rokovanie inštitúcií EÚ bude pripravené tak, aby čo najviac zodpovedali realite a účastníci sa tak hravou formou zoznámili s rozhodovaním na európskej úrovni.

Na záver celého projektu sa v novembri 2017 v Bratislave uskutoční záverečná konferencia, na ktorej budú predstavené výsledky projektu.

Projekt bol podporený z programu Erasmus+ a realizuje ho česká mimovládna organizácia EUTIS, o.p.s. v spolupráci so slovenskou mimovládnou organizáciou Centrum pre európsku politiku. Ďalšími partnermi projektu sú Konrad Adenauer Stiftung, Katedra politológie Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity a Národná pracovná skupina pre štrukturovaný dialóg s mládežou (Česká republika).

Podrobnejšie informácie o projekte nájdete na stránke projektu – https://rozhodujoevrope.cz/